Rabu, 07 September 2011

Akhlak Rasulullah SAW


لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجواالله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا

   “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”[1]

وانك لعلى خلق عظيم
           
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.[2]

Perjalanan hidup Muhammad sejak masa kecilnya hingga masa dewasanya bahkan sampai beliau diangkat menjadi seorang rasul, dikenal sebagai manusia yang sangat jujur, berbudi luhur dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya pun yang tercela dan yang dapat dituduhkan kepadanya, berbeda sekali dengan kebanyakan para pemuda pada zamannya dan orang-orang di sekitarnya yang berada di kota Makkah yang sukanya berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Karena sifatnya yang begitu jujur itulah sehingga beliau diberi gelar dengan al-Amin, orang yang dapat dipercaya.

        Sebagaimana telah dituturkan oleh para ahli sejarah bahwa Muhammad sejak masa kecilnya hingga dewasanya tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah juga memakan daging hewan yang disembelih dengan tujuan untuk berkorban bagi para berhala sebagaimana lazimnya penduduk Arab Jahiliyah pada waktu itu. Beliau sangat membenci berhala dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala.
         Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, beliau berusaha sendiri mencari nafkah, karena orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Sesudah beliau menikah dengan Siti Khadijah, beliau berdagang dengan isterinya dan kadang-kadang berdagang dengan orang lain.
            Sebagai seorang manusia yang bakal dipilih untuk menjadi seorang pembimbing umat manusia, Muhammad Saw memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa yang besar dan luar biasa, ketajaman pikiran dan kecerdasan otaknya pun sungguh sangat hebat, kehalusan perasaannya sangat lembut, kekuatan ingatannya, kecepatan tanggapannya sangat tinggi, dan mempunyai kemauan yang sangat keras. Segala pengalaman hidupnya, mendapat pengolahan yang sempurna di dalam jiwanya dan beliau mengetahui babak-babak sejarah negerinya, kesedihan masyarakatnya, dan keruntuhan agama bangsanya. Pemandangan itu tidak dapat hilang dari ingatannya.
            Muhammad Saw mulai dengan menyiapkan dirinya (bertahannus) untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempurna. Untuk bertahannus ini dipilihlah oleh beliau sebuah gua kecil yang bernama Gua Hira, suatu gua yang tempatnya terletak di sebuah bukit yang bernama Jabal Nur (Bukit Cahaya) yang letaknya kira-kira mencapai dua sampai tiga mil dari sebelah utara kota Makkah.[3]
            Di Gua Hira itulah beliau merenungkan tentang pencipta alam raya ini, tetapi walaupun beliau dengan daya pikirnya yang jernih itu telah berusaha namun sebelum kenabiannya beliau tidak atau belum pernah sampai kepada hakikat penciptaannya, ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah Swt dalam surat al-Syura [42] ayat 52,

وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الايمان

  “Dan begitulah telah Kami wahyukan kepadamu suatu ruh (al-Qur’an) dari perintah kami, kamu belum pernah mengetahui apakah kitab, dan apakah iman…”

Dan surat al-Dhuha [93] ayat 7

ووجدك ضالا فهدى

   “Dan Dia dapati kamu dalam kebingungan, lalu Dia memberikan hidayah (kenabian).”

            Walaupun sudah begitu indahnya akhlak Rasulullah Saw sebelum menjadi Rasul sekalipun, tapi sungguh itulah kemuliaan beliau, beliau masih tetap senantiasa banyak merendah dan berdoa sepenuh hati. Beliau selalu memohon kepada Allah Swt agar menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik dan akhlak mulia. Di dalam doanya Rasulullah Saw mengatakan,

اللهم حسن خلقي وخلقي

“Ya Allah, baguskanlah bentukku dan akhlakku.”[4]

            Rasulullah Saw sebagai pembawa risalah kenabian, yang dibekali dengan al-Qur’an sebagai yang diwahyukan kepadanya, adalah sebagai pedoman ummatnya, dan al-Qur’an itulah sesungguhnya akhlah Rasulullah, – mungkin kalaulah boleh disebutkan – al-Qur’an itu ada dua, yang dilihat sebagaimana sekarang dan yang hidup dan bergerak, beliaulah itu, beliau adalah al-Qur’an berjalan. Ini bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Sa’id bin Hasyim yang berkata, ”Aku datang menemui ‘Aisyah r.a., lalu bertanya kepadanya mengenai akhlak Rasulullah Saw. ‘Aisyah menjawab, ‘Apakah engkau membaca al-Qur’an?’ Aku jawab, ‘Benar, aku membaca al-Qur’an.’ ‘Aisyah berkata, ‘Akhlak Rasulullah Saw adalah al-Qur’an. sesungguhnya al-Qur’an mengajarinya adab, seperti firman Allah Swt, ‘Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang baik, dan berpalinglah  dari orang-orang yang bodoh.’ (Q.S. al-A’raf [7]: 199), ‘Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan.’ (Q.S. al-Nahl [16]: 90), ‘Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).’ (Q.S. Luqman [31]: 17)…” dan memang begitulah beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana diakui sendiri oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya,

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما ترحمنا عليه خلوا عنها فان أباها كان يحب مكارم الأخلاق وان الله تعالى يحب مكارم الأخلاق

            “Wahai budak perempuan, itu adalah sifat orang-orang Mukmin yang sesungguhnya. Seandainya bapakmu itu seorang Muslim, maka kami mendoakannya agar mendapat rahmat. Lepaskanlah budak perempuan ini, karena sesungguhnya bapaknya menyukai akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah Swt menyukai akhlak yang mulia.”

والذي نفسي بيده لايدخل الجنة الا حسان الأخلاق

“Demi Zat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang berakhlak baik.”

ان الله تعالى حف الاسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال

“Sesungguhnya Allah melingkupi Islam dengan akhlak yang mulia dan perbuatan baik.” [5]

            Yang dimaksud dengan seorang budak perempuan pada hadits di atas adalah puteri dari Hatim Tay’ yang ditawan oleh ummat Islam dan dihadapkan kepada Rasulullah Saw, ketika di hadapan Rasulullah itulah perempuan itu berkata, “Wahai Muhammad, tidaklah engkau membebaskanku dan tidak mempermalukan suku-suku Arab denganku, maka sesungguhnya aku adalah anak perempuan pemimpin kaumku. Bapakku selalu menjaga kehormatan diri, membebaskan tawanan perang, mengenyangkan orang yang lapar, memberi makan, menyebarkan perdamaian dan tidak menolak orang yang memiliki kebutuhan. Aku adalah anak perempuan Hatim Tay’.
            Begitulah, akhlak adalah poros bagi Islam, memeluk Islam tanpa akhlak yang mulia adalah sebuah kesalahan dan justru akan menghancurkan Islam sendiri, walaupun mereka berteriak-teriak tegakkan Islam, walaupun mereka pasangkan bom-bom disudut-sudut kota, walaupun ia isi pistol-pistol itu, senapan-senapan itu, meriam-meriam itu dengan peluru, dengan rudal-rudal yang mematikan dan menghancurkan, bukanlah kebatilan yang akan hancur, tapi Islamlah yang akan hancur, oleh pemeluknya yang tidak berakhlak mulia, karena akhlak mulia adalah tonggak agama, itulah tujuan Muhammad diutus. Dan sebaliknya seorang yang tiada kenal ia dengan Islam apalagi memeluknya tapi ia berakhlak dengan mulia, adalah kemuliaan yang sangat dicintai oleh Allah Swt, dan akan mulialah orang yang berakhlak mulia itu.
            Rasulullah Saw menambal sandal, menjahit pakaian, melayani urusan keluarganya, dan memotong daging bersama mereka. Rasulullah Saw adalah orang yang sangat pemalu, tidak pernah memandang lama pada wajah seseorang, dan memenuhi undangan hamba sahaya dan orang merdeka. Rasulullah Saw menerima hadiah walaupun berupa seteguk atau setetes susu atau sepotong paha kelinci. Beliau membalasnya dan memakannya. Beliau tidak memakan dari barang sedekah. Beliau tidak sombong dalam memenuhi undangan seorang budak erempuan dan orang miskin. Apabila beliau marah, maka demi Tuhannya, bukan demi nafsunya.
Rasulullah Saw adalah manusia yang paling dermawan. Tidak bermalam padanya satu dinar atau satu dirham pun. Apabila ada kelebihan sesuatu dan beliau tidak menemukan orang yang akan diberinya, beliau tidak memasuki rumahnya sebelum kelebihan itu lepas daripadanya kepada orang yang membutuhkannya. Beliau tidak mengambil dari rezeki yang dianugerahkan kepadanya selain untuk makan dalam setahunnya dari rezeki yang paling mudah diperoleh, yaitu kurma dan gandum. Selain itu beliau keluarkan untuk kepentingan di jalan Allah Swt. Beliau tidak dimintai sesuatu melainkan memberinya. Kemudian beliau kembali pada makanan dalam setahunnya. Maka beliau mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kadang-kadang beliau memerlukannya sebelum berakhir masa satu tahun. Jika beliau tidak mendapatkan sesuatu, maka beliau bersabar.
            Rasulullah Saw memiliki tikar tidur dari kulit yang disamak yang diisi dengan serabut kurma. Panjang tikar tidur itu kira-kira dua hasta dan lebarnya adalah satu hasta dan satu jengkal. Beliau memiliki pakaian luar yang selalu dibentangkan untuknya, di mana kalau beliau berpindah pakaian itu dilipat dalam dua lapisan. Beliau memakai ikat pinggang dari kulit yang disamak. Pada ikat pinggangnya itu terdapat tiga lingkaran dari perak.
            Rasulullah Saw memakan Al-qatsa (buah sejenis mentimun) dengan kurma dan garam. Buah-buahan yang paling beliau sukai adalah kurma, semangka dan anggur. Kadang-kadang beliau memakan buah anggur dengan menggigit dari tangkainya sehingga tampak air anggur itu menempel pada janggutnya seperti mutiara. Paling sering menu makan beliau adalah air dan kurma.
            Rasulullah Saw tidak berbicara dalam keadaan sedang senang atau marah kecuali yang benar. Beliau adalah orang yang paling banyak tersenyum dan yang paling baik jiwanya. Ketika beliau bicara mencakup seluruh maksud pembicaraan, tidak berlebihan dan berkekurangan. Sebagian pembicaraannya mengikuti pembicaraan yang lain. Di antara perkataannya diselingi dengan berhenti agar dihafal dan dimengerti oleh pendengarnya. Dan beliaulah orang yang terfasih bicaranya dan paling manis kata-katanya.
            Rasulullah Saw apabila bertemu dengan salah seorang sahabatnya, beliaulah yang terlebih dahulu menjabat tangannya. Kemudian beliau menarik tangannya sehingga terjalin, lalu mengeraskan genggamannya.
            Ketahuilah, barangsiapa menyaksikan ihwal dan akhlak Rasulullah Saw serta memperlihatkan kabar-kabar yang dinukilkan darinya, niscaya ia mengetahui bahwa orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian merasa kagum terhadap semua itu. Hal itu terbayangkan selain merupakan wahyu.


[1] Q.S. al-Ahzab [33]: 21.
[2] Q.S. al-Qalam [68]: 4.
[3] Soenarjo, Prof. R.H.A. S.H. dkk. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang. PT. Karya Toha Putra. t.t. hal. 56.
[4] Al-Ghazali. Mukhtashar. Op. cit. hal. 183 dan 460.
[5] Ibid. hal. 183-185 dan 460.

Tidak ada komentar: